Thursday, April 16, 2009

About Few interesting Mantras...

You know Lord Shiv informed Ravana about this Secret Mantra for wealth / prosperity:
"Om Yakshyaya Kuberaya Vaishravanaaya Dhana dhanyadi Padayeh Dhana Dhanya Samreedhing me dehi Dapaya Swaha"
---------------------------------------
Shani Mantra:
"Om Sri Shanaishwaraya Swaha"
---------------------------------------
To save one from insult: Facing east recite this mantra:
"Om Tat Purushaya Vidmahi mahadevaya dheemahi Tanno Rudra prachodaya"